دیدار شهردار و اعضای شورای شهر مهرستان با اعضای شورای شهر زاهدان