نصب اِلمانی با موضوع محیط زیست در یکی از میادین شهر مهرستان