برگزاری همایش شهرداران و روسای شوراهای اسلامی استان سیستان و بلوچستان