انتقال ایستگاه آتش نشانی به ساختمان شهرداری

مهندس کرد شهردار محترم مهرستان با بیان اینکه ایستگاه جدید به کاهش زمان رسیدن آتش‌نشانان به محل حادثه کمک می‌کند و تأثیر بسزایی در رفع خطرات ناشی از حادثه خواهد داشت .
او با تأکید بر اینکه آتش‌نشانی کار یک سازمان یا نهاد نیست، توضیح داد: بخش اعظم کار آتش‌نشانی به همکاری شهروندان (رعایت اصول ایمنی، نهادینه کردن فرهنگ ایمنی و …) مربوط می‌شود.
وی در ادامه با بیان این که آتش نشانان حافظ جان و امنیت مردم هستند، ادامه داد: این وظیفه بسیار خطیری است که بر دوش این نیروهای جان بر کف گذاشته شده است.

اخبار