با حضور رئیس و اعضای شورای اسلامی شهر و سرپرست شهرداری مراسم غبار روبی و عطر افشانی مزار شهداء برگزار گردید